Framåt mot den demokratiska socialismen – en studiecirkel i taget

Illustration av Mia Fernau

Tvärdrag Agnes Kauranen har granskat Socialdemokraternas studiesatsning. Slutsatsen? Ambitionen bakom satsningen är god men bristen på ideologisk fördjupning allt för stor.

SOCIALDEMOKRATERNAS partistyrelse beslutade våren 2014 om att tillsätta en ny studieplan. Satsningen som ska gälla fram till 2018 lanserades en helg i slutet av november i fjol på SSU:s kursgård Bommersvik. På plats fanns studieledare från många av landets partidistrikt, representanter från ABF, SSU, S-studenter och S-kvinnor. Studieupptakten innebar en viktig markering. Vår del av arbetarrörelsen nu skulle börja ta studierna på stort allvar igen. Samtidigt fanns och finns många frågetecken kring studieverksamheten.

SOM STUDIELEDARE för SSU Skåne deltog jag vid mötet. Distriktet jag kommer från har länge arbetat för att ge vanliga ungdomar verktyg och kunskaper med vilka de kan förstå samhället och försöka utmana dess gränser. Men när jag navigerar runt mellan partiets olika utbildningar väcks ett antal frågor till liv. Varför vill partiet att medlemmarna ska gå på kurs, egentligen? Och vad ska kurserna innehålla?

DEN SOM LEDER Socialdemokraternas studiesatsning är Thomas Eneroth som också är gruppledare för S i riksdagen. Surfar man in på partiets studieportal möts man av en bild på Eneroth som poserar bredvid orden ”Löftet är att varje ny medlem ska erbjudas medlemsutbildning inom sex månader.” Jag bestämmer mig för att höra av mig till Eneroth som snabbt svarar per mail:

”SOM MEDLEM är det viktigt att man får möjlighet att fördjupa sitt politiska intresse och skaffa sig bredare kunskaper om vår ideologi och om hur politiskt arbete fungerar. Ska vi vara en levande folkrörelse så måste också alla får verktygen för att vara med och utveckla vår politik. Och för partiets del, så bygger vår styrka på att vi är många, skolade medlemmar – precis som SSU så framgångsrikt har arbetat i många år.”

FOKUS LIGGER andra ord dels på det ideologiska, dels på hur fler människor kan inkluderas i organisationen genom att politiskt arbete görs lättillgängligt i kursverksamheten. När jag frågar Enertoth om han tycker att kurserna ger ett ideologiskt djup svarar han att det är något som de jobbar med, men det framgår att det idag inte är så allomfattande som han och fler med honom önskar.

FÖR ATT GÖRA studiesatsningen mer tillgänglig har man valt att publicera allt material online. Genom att läsa de texter som finns upplagda försöker jag hitta det ideologiska, det analyserande. Materialet riktar sig till människor som befinner sig på väldigt olika nivåer och där någonstans tror jag att man också missar en chans till ideologisk fördjupning. Allt studiematerial kan kanske inte rikta sig till alla medlemmar, samtidigt. Mer material ska komma när det finns ekonomiskt utrymme och mer ideell tid att lägga på detta, skriver Eneroth.

EN VIKTIG DEL av våra studier är för mig att de utgör en motpol mot samhällets syn på vad kunskap är. Vi förmedlar någonting mer än regentlängder och en manlig historieskrivning när vi lär oss om arbetarrörelsens historia och våra tidigare segrar.

JAG SAKNAR ETT tydligare fokus på klass, antirasism och feminism på studieportalen. Med en medvetenhet om att resten av samhället inte är objektivt på grund av den borgerliga hegemonin kan vi diskutera utifrån våra klassintressen när vi studerar ideologierna. Väldigt ofta så slår det mig att allt det viktiga som jag har lärt mig, det har jag lärt mig i arbetarrörelsen. Eller som socialdemokraten Hjalmar Mehr en gång uttryckte sig: ”Den socialistiska skolningens uppgift är att systematisera klasskampen. När arbetarungdomen samlas i en studiecirkel är detta ett led i klasskampen. Ty ökade kunskaper betyder ökad makt.” Materialet snuddar vid marxismen, men vägrar göra dess teorier relevanta idag.

EN ANNAN VIKTIG del av våra studier är för mig att de fokuserar på folkbildning. En del av vårt bildningsideal handlar om att vi lär oss varandra, när vi möts i grupp och delar erfarenheter. Marx teorier blir till exempel enklare att förstå när de knyter an till våra era erfarenheter. Förståelsen för klass kanske kommer när man i diskussionen med en 50-åring inser att det vi har gemensamt är att vi behöver gå till arbetet och sälja vår arbetskraft fyrtio timmar i veckan, för annars har vi inte pengar till mat på bordet. Och 50-åringen kan lära sig av en 14-åring när hon beskriver hur killar i skolan skämtar bort tjejernas våldtäktserfarenheter, eftersom att patriarkatet genomsyrar allt.

PÅ STUDIEPORTALEN finns det en del resonemang som knyter an till bildningstanken men som inte riktigt landar där ändå. Man skriver bland annat att varje medlems kunskaper och erfarenheter måste komma organisationen till del. Organisationen må vara medlemmarna, men betydelsen av att tillsammans lära av varandra för att öka den gemensamma förståelsen av samhället osynliggörs ändå. I studiematerialet, bland annat det som handlar om vår ideologi, finns det även diskussionsfrågor som handlar om att ta resonemangen vidare men dessa sträcker sig för mig knappt bortom studiematerialets texter.

NÄR JAG FRÅGAR Tomas Eneroth om studieverksamheten fokuserar för mycket på utbildning för förtroendevalda svarar han att ”vår grundläggande medlemsutbildning i tre steg utgår faktiskt enbart från medlemskapets värde. Man måste med andra ord inte ha några förtroendeuppdrag eller liknande. För mig är det en viktig markering – ska vi ta vara alla medlemmars engagemang och politiska intresse, måste studieverksamheten vara bred och öppen för alla. För mig är det också en viktig markering att Socialdemokraterna har som ambition att inte bara fokusera på de i partiet som har uppdrag. Men när de samtidigt skriver på studieportalen, under rubriken ”Ledarutbildning”, att ”engagerade och framtidsinriktade förtroendevalda är nyckeln till framgång” är det någonting som skaver. Jag tänker: vilken framgång är det om vi osynliggör folkrörelsens och de många medlemmarnas betydelse i samhällsförändringen?

JAG UPPLEVER  att det finns mycket självkritik i SSU. Jag, och många andra, funderar mycket kring hur vi gör studierna tillgängliga för alla våra medlemmar. Det är en viktig process som egentligen har pågått en alldeles för kort tid men som sedan några år tillbaka i alla fall är påbörjad. Även Socialdemokraterna har funderat kring detta; en positiv överraskning med studieportalen är att det görs tydligt att studiematerialet finns i till exempel talboksform. Eneroth beskriver även att det pågår ett arbete där genusaspekten tydligare än idag ska lyftas in i studieverksamheten, både när det gäller synen på ledarskap och vad man diskuterar på kurserna.

HELGEN I NOVEMBER var en välkommen satsning, men för framtida studieledare i SSU önskar jag samarbeten där de får ut mer av partiet. Jag önskar ett parti som inte bara ser SSU som ett gott exempel, utan även betraktar sig själva som en organisation där medlemmar inte bara går kurserna i syfte att stärka partiet. Syftet med kurserna bör kanske vara att en samhällsomdaning tillkommer enklare om vi i arbetarklassen kan förstå det här samhället – och ges verktyg med vilka vi kan utmana dess gränser och omförhandla våra villkor. Och i kontakten med Tomas Eneroth får jag ändå intrycket att det är Socialdemokraternas ambition att slutligen, även om det kan komma att dröja ett tag, landa i ett liknande resonemang. Men i skrivande stund har studieportalen inte uppdaterats sedan november 2014.